Fakta - til underviseren

Ansættelsesvilkår
Ansættelse i en aftenskole eller en folkeoplysende forening er reguleret af folkeoplysningsloven og lønbekendtgørelsen (Løn og ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning). Det betyder bl.a., at der er faste satser for aflønning.

Løn til lærere
Alle lærere aflønnes med en bestemt lønsats, der er fastsat i lønbekendtgørelsen. (LINK til selve bekendtgørelsen?) Lønnen dækker forberedelse, undervisning og efterbehandling. Lønnen for en undervisningslektion på 45 minutter svarer til 1,6 arbejdstime.
Der aflønnes kun for gennemført undervisning. Dog har underviseren krav på løn, hvis der aflyses med mindre end en uges varsel.

Du kan til enhver tid finde de gældende lønsatser på Foras hjemmeside 

Løn til foredragsholdere
Lønnen til foredragsholdere er ikke defineret i lønbekendtgørelsen. Løndannelsen er derfor fri. Vær opmærksom på at der normalt kan ydes tilskud til foredrag for et beløb svarende til en tredjedel af lønnen for 6 lektioner, med mindre kommunalbestyrelsen har udarbejdet andre regler. Mange aftenskoler vælger at honorere et foredrag med det, der svarer til løn for 6 lektioner.

A- eller B-indkomst
Når der er tale om undervisning, hvor der udbetales løn i henhold til lønbekendtgørelsen under folkeoplysningsloven, er der som udgangspunkt tale om A-indkomst. Det vil sige at der skal trækkes skat, AM bidrag (ArbejdsMarkedsbidrag) samt ATP. Der skal endvidere beregnes feriepenge. Denne regel er gældende uanset om læreren i øvrigt er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Ifølge skattelovgivningen er her tale om et tjenesteforhold, hvor læreren er underlagt visse instrukser af en arbejdsgiver og dermed må betegnes som lønmodtager. Lønmodtagere er omfattet af A-indkomst. 

Der kan dog, hvor der er tale om enkeltstående foredrag, der ikke er en del af et undervisningsforløb, udbetales honorar som B-indkomst. Ved udbetaling af B-indkomst skal der ikke trækkes A-skat, AM bidrag, ATP, ligesom der heller ikke skal beregnes feriepenge.

Aflysning af kurser
Der aflønnes kun for gennemført undervisning. Der aflønnes dog for undervisningslektioner, der aflyses af aftenskolen med mindre end en uges varsel.

Sygdom eller fravær skal meddeles til skolelederen hurtigst muligt inden undervisningen skulle have været påbegyndt. Vi anbefaler, at undervisningsforløbet forlænges med det antal lektioner, der måtte være aflyst i løbet af sæsonen, således at deltagerne modtager undervisning for det antal timer, de har betalt for.

Ferier
Der er normalt ikke undervisning i skolernes ferier.

Ansættelsesbeviser
Alle der ansættes ud over en måned med mere end 8 timer om ugen i gennemsnit skal have en ansættelseskontrakt.

I Fora anbefaler vi dog at alle undervisere får et ansættelsesbevis, uanset om de opfylder vilkårene får en ansættelseskontrakt. I ansættelsesbeviset er der krav om at følgende oplyses:

Arbejdsgiver- og medarbejders navn og adresse
Arbejdssted. Ved flere opgives hovedarbejdssted.
Beskrivelse af jobbet, med angivelse af titel.
Ansættelsesforholdet begyndelsestidspunkt
Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubegrænset ansættelse.
Medarbejderens rettigheder med hensyn til ferie.
Varighedens af parternes opsigelsesvarsel.
Løn, herunder tillæg, pension med videre, samt tidspunkt for udbetaling af løn.
Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet.
Arbejdsgiverregler
Som ansat i en aftenskole er undervisere naturligvis underlagt de almindelige vilkår, som gælder for ansættelsesforhold. Herunder findes de mest relevante regler.

Sygdom
Sygefravær skal meldes til arbejdsgiver inden arbejdet skulle have været påbegyndt. For lærere ved aftenskolen anbefales at sygdom meddeles senest 2 timer før undervisningens start, således at arbejdsgiver kan nå at aflyse undervisningen. Vær i den anledning opmærksom at deltagerne har krav på erstatningssundervisning og at læreren har pligt til at yde denne undervisning mod betaling naturligvis.

Der kan under visse omstændigheder udbetales sygedagpenge. Du kan læse mere om reglerne her Foras hjemmeside 

Barsel
Under visse omstændigheder har undervisere i aftenskolen ret til dagpenge under barsel. De udbetales af kommunen. Du kan læse mere her på Foras hjemmeside

 

Ledighed
Underviserne kan i visse tilfælde være berettiget til dagpengegodtgørelse for 1. - 3. ledighedsdag (G-dage) ved afskedigelse (normalt når et kursus ophører). Følgende hovedbetingelser skal være opfyldt:

læreren skal være medlem af en A-kasse
læreren skal have undervist i mindst 46 lektioner (= 74 arbejdstimer) inden for de seneste 4 uger forud for afskedigelsen/kursusophøret
 

Du kan læse mere om reglerne her på Foras hjemmeside

 

 

 

KONTAKT


Fora Fagkursus
Gammel Kongevej 39G, 1.
1610 København V

Telefon: 33 93 00 96

Mail: [email protected]

Telefontid: mandag - fredag: 9.00 - 15.00